Search

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลนักวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กมลชนก ทองเอียด

ได้รับรองวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านสุขภาพ ในปี พ.ศ.2562

อาจารย์กมลชนก ทองเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิไลพร สุขเจริญ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562

อาจารย์พิไลพร สุขเจริญ

มุมวิจัย และนวัตกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet consetur adipiscing elit. Morbi vel nulla sapien. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent sadips ipsums dolores.

Lorem ipsum dolor sit amet consetur adipiscing elit. Morbi vel nulla sapien. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent sadips ipsums dolores.

Lorem ipsum dolor sit amet consetur adipiscing elit. Morbi vel nulla sapien. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent sadips ipsums dolores.

Lorem ipsum dolor sit amet consetur adipiscing elit. Morbi vel nulla sapien. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent sadips ipsums dolores.

บริการค้นคว้าการวิจัย

หอสมุดกลาง
ระบบสืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลวิจัย มรส
ฐานข้อมูล ThaiLIS
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL)
Clinicalkey for nursing
Sciencedirect
Punmed
ProQuest Dissertations & Theses
CINAHL
ระบบ NRMS
กระทรวง อว.